INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle a pro účely čl. 13 nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Společnost Isopan Manni Group CZ s.r.o., se sídlem v 16 Čelakovského sady 1580/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha - č. SIRET 418 768 446 (dále jen „vlastník“), jako správce, Vás informuje, že osobní údaje získané na základě stanovených vztahů, budou zpracovávány v souladu s výše uvedeným zákonem.


Ve vztahu k výše uvedeným způsobům zpracování jsou uvedeny také následující informace:

SPRÁVCE DAT

 

Isopan Manni Group CZ s.r.o. zastoupená zákonným zástupcem pro-tempore, se sídlem v Čelakovského sady 1580/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha - email gdpr.cz@isopan.com

 

INTERNÍ MANAŽER A OSOBA ZODPOVĚDNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

 

Seznamy manažerů a zpracovatelů dat jsou k dispozici v sídle správce údajů.

 

EXTERNÍ MANAŽER ZODPOVĚDNÝ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

 

Seznamy zpracovatelů dat jsou k dispozici v sídle správce údajů.

 

 


 1. Předmět zpracování  
  Správce zpracovává osobní údaje, identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo - dále pak „osobní údaje“ nebo „údaje“), které jste poskytli při podpisu tohoto dokumentu.

 

 1. Účel zpracování          
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
 1. bez vašeho výslovného souhlasu podle čl. 6 písm. B), e) GDPR 2016/679 pro následující účely:
 • plnění povinností stanovených zákonem, právním předpisem, nebo nařízením;
 • provedení smlouvy, kterou jste podepsali;

 

 1. Povaha údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů uvedených v bodě 2 písm. A je povinné, a proto jakékoli odmítnutí může vést k selhání a/nebo jen částečnému splnění smlouvy a/nebo pokračování ve vztahu.

 

 1. Způsob zpracování     
  Zpracování vašich osobních údajů probíhá prostřednictvím operací uvedených v čl. 4, č. 2 GDPR 2016/679 a přesněji: sběr a registrace, organizace, ochrana, konzultace, zrušení a zničení dat. Zpracování vašich dat bude založeno na principech spravedlnosti, zákonnosti a transparentnosti a může probíhat rovněž prostřednictvím automatických prostředků na ukládání, spravování a přenášení a bude probíhat prostřednictvím vhodných nástrojů, nicméně přiměřené a v současném stavu techniky, se zaručením bezpečnosti a důvěrnosti pomocí vhodných postupů, které zabraňují riziku ztráty, neoprávněného přístupu, nedovolenému používání a šíření. Vaše osobní data jsou zpracovávána jak na papíře, tak i elektronicky.

 

 1. Doba uchovávání údajů           
  Správce zpracuje osobní údaje po dobu potřebnou k plnění výše uvedených cílů a v každém případě za plnění smlouvy. Po tomto termínu budou data zničena nebo zůstanou anonymní.

 

 1. Přístup k datům           
  Osobní údaje, které zpracovává správce údajů, nebudou zveřejněny nebo nebudou zpřístupněny neurčitým subjektům v žádné možné formě, včetně jejich dostupnosti nebo jednoduché konzultace. Namísto toho mohou být sdělovány pracovníkům, kteří pracují pro správce dat a některým osobám, které s nimi pracují. Nakonec mohou být sděleny osobám oprávněným k přístupu na základě ustanovení zákonů, nařízení a předpisů Společenství.

Zejména na základě provedených úloh a úkolů jsou někteří pracovníci oprávněni zpracovávat osobní údaje v rámci svých pravomocí a v souladu s pokyny, které jim poskytl správce. Přístup k datům a/nebo požadavky na přenositelnost budou splněny v maximální lhůtě 30 dnů, s výjimkou překážek a/nebo složitosti při provádění. Pro uvolnění dalších kopií zpracovávaných osobních údajů bude účtován poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

 

 1. Příjemci dat
  I bez vašeho výslovného souhlasu podle čl. ex art. 6 písm. b) - c) a čl. 13 písm. e) GDPR 679/2016 může správce prozradit vaše osobní údaje pro účely uvedené dozorčím orgánem, soudním orgánem, stejně jako všem ostatním osobám, kterým je zpřístupnění požadované zákonem. Stejně jako vaše data mohou být přesunuta například:
  • Agentům nebo externím pracovníkům, kteří spolupracují se společností;
 • Dceřiným a přidruženým společnostem;
 • Bankám a úvěrovým institucím;
 • Poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům IT systémů, poskytovatelům cloudových služeb, dodavatelům databází a konzultantům).

Aktualizovaný seznam zpracovatelů dat je k dispozici v sídle správce údajů a bude poskytován na základě písemné žádosti.

 

 1. Přenos dat   
  Správa a ukládání osobních údajů bude prováděno na serverech sídlících v Evropské unii správce a/nebo třetích společností určených a řádně jmenovaných jako Zpracovatelé dat. V současné době se servery nacházejí v Itálii. Údaje nebudou převáděny mimo Evropskou unii. V každém případě se rozumí, že správce údajů bude mít v případě potřeby právo přesunout umístění serveru do Itálie a/nebo do zemí Evropské unie a/nebo zemí, které nejsou členy EU. V tomto případě zajišťuje správce údajů, že přenos údajů z třetích zemí probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

 

 1. Práva zúčastněné strany         
  Ve své funkci zainteresované strany je zúčastněná strana vlastníkem práv uvedených v čl. 15 GDPR 2016/679 a přesně práva na:
 1. právo požádat správce údajů o přístup k osobním údajům (čl. 15) potvrzení, zda zpracováváte nebo nezpracováváte osobní údaje, a v tomto případě, získat přístup k údajům;
 2. právo požádat správce údajů o opravu (čl. 16), tj. opravu a/nebo integraci nepřesných osobních údajů, které se vás týkají;
 3. právo požádat správce údajů, aby je zrušil (čl. 17), tj. zrušení údajů, které se ho týkají, bez neodůvodněného zpoždění;
 4. právo požádat správce údajů, aby omezil zpracování údajů (čl. 18) nebo obdržet potvrzení, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je omezeno na to, co je nezbytné pro účely ochrany;
 5. právo na přenositelnost dat (čl. 20) tj. získat v běžném a čitelném strukturovaném formátu osobní údaje, které se vás týkají;
 6. právo odporovat zpracování údajů (čl. 21), tj. kdykoli odporovat z jakýchkoliv důvodů, které se vztahují k vaší konkrétní situaci, zpracování údajů, které se vás týkají;
 7. v souvislosti s automatizovanými rozhodovacími procesy (čl. 22), tj. právo neuplatňovat rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování údajů bez vašeho výslovného souhlasu.
 8. právo zrušit (čl. 17), tj. právo obdržet v případech stanovených nařízením zrušení osobních údajů, které se vás týkají; Dále může kdykoli zrušit souhlas, na jehož základě je založeno zpracování a souhlas se zpracováním;
 9. právo navrhnout stížnost orgánu dozoru (čl. 77), to znamená právo podat opravný prostředek orgánu dozoru v případě, že se domníváte, že zpracování, které se vás týká, porušuje toto nařízení;

 

 1. Porušování údajů a oznámení o ochraně soukromí a/nebo sdělení o porušení zainteresované osobě

V případě porušení osobních údajů - co je třeba chápat jako narušení bezpečnosti, jež vedlo k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo přístupu k osobním údajů přenášených, uchovávaných či jinak zpracovávaných - v níž riziko pro práva a svobody osob, je třeba považovat za pravděpodobné a/nebo vyšší, musí správce údajů informovat Garanta neprodleně a v každém případě nejpozději do 72 hodin, popsat povahu porušení dat, včetně počtu dotyčných údajů a kategorií příslušných údajů. Zobrazí se také jméno a adresa inspektora ochrany údajů.

 

Jak uplatnit práva      
Vyšší práva můžete kdykoli uplatnit zasláním:

 • doporučeného dopisu s návratkou na adresu: Isopan Manni Group CZ s.r.o. - 16 Čelakovského sady 1580/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
 • e-mail: gdpr.cz@isopan.com

 

CZ © 2016 Manni Group S.p.A | DIČ 00286420609